Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2016

imperativesentience:

film poster for Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

2914 42bd 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacytaty cytaty

April 05 2016

5377 a6e7
Reposted frombabyface babyface viarollson rollson

April 02 2016

4273 3487 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viatwice twice

“No good at life, but very funny sometimes with the commentary.”

— Kurt Vonnegut (via wordsnquotes)

March 31 2016

5649 ef41
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadooomiiin dooomiiin
8489 1e02 500
Reposted fromrol rol viadooomiiin dooomiiin

queerlove:

me: *catches myself being judgmental*
me to me: i did not raise u this way

Reposted frommanxx manxx vianienormatywny nienormatywny

March 25 2016

4057 82fe 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaillumination illumination

March 23 2016

March 15 2016

Fajnie mieć gromadę kotów. Jeśli czujesz się źle, po prostu patrzysz na koty i czujesz się lepiej, bo one wiedzą, że wszystko jest jak jest. Nie ma się czym podniecać. Po prostu wiedzą. Są zbawicielami. Im więcej masz kotów, tym dłużej żyjesz. Jeżeli masz sto kotów, będziesz żył dziesięć razy dłużej, niż gdybyś miał dziesięć. Któregoś dnia zostanie to odkryte, a wtedy ludzie będą mieli po tysiąc kotów i będą żyli wiecznie. To naprawdę niedorzeczne.
— Charles Bukowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadooomiiin dooomiiin
8321 8dbc 500

aldoushuxley:

Alphonse Maria Mucha, Study of Drapery, 1900.

March 13 2016

3235 76e1 500
Reposted fromfungi fungi viatwice twice

March 06 2016

5072 1a73 500

detailedart:

Detail of Les Oréades (1802), by William-Adolphe Bouguereau.

Reposted fromagain again viadustymind dustymind
8786 25d5 500

mikhxii:

Tag yourself: Existentialist edition

Reposted frommariuszpontmercy mariuszpontmercy viatbtf tbtf

March 02 2016

7912 392d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazimnydzien zimnydzien
7336 acad
Reposted fromtelewizja telewizja viaillumination illumination

February 29 2016

momazhari:

burn-down-the-world:

This was the single funniest thing I have ever seen a president do.

I’M STILL LAUGHING.

I will never not repost this.

image

Let’s all take a moment to remember that Obama actually fucking did this omg

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialugola lugola

February 28 2016

6186 11aa 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl